Cassubdict, kaszëbsczi słowôrz ònlain ë programa na kòmpùtr

Przédną zgrôwa ùdbë je ùżëczenié òglowòprzistãpnégò darmôk słowôrza kaszëbsczégò jãzëka.

Www.cassubia-dictionary.com – starnë na tim môlu najdiwają sã òd 2004 rokù, równak samô robòta nad nima dérëje ju dłëżi . Zôczątk temù dôł Zapisownik Słowôrzka Kaszëbskò-Pòlsczégò Marka Kwidzińsczégò z 2002 rokù, jaczi nachôdôł sã w tim czasu na darmôk internétowi adrese przë pòrtalu Yahoo!. Wedle nisczégò zaczekawieniô ë felënkù wespółrobòtników nad ùdbą robił wprzód le jeden człowiek. Do dzysdniowégò wëzdrzatkù ë dinamiczi ùdbë je doszłi z przëtrôfkòwégò zeńdzeniô, na zôczątkù 2004 rokù, z Riszardã Grzesło, chtëren, jak wëszło òb czas rozmòwë z nim, robił ju nad sotf-wôrą słowôrza na Windowsa.
Z czasã przëłączële sã jinszi dobrowòlnicë z różnëch nórcëków swiata, w tim m.jin. Kaszëba z Kanadë, jaczi robi nad wersëją kaszëbskò-anielską, bë ju dali w grëpie robic nad słowôrzã. Òstałë wespół ùstanowioné reglë edicëjë ë zôpisu słów ë sparłączonëch z nima zdrojów.
Eżlë jidze ò same słowa, to jejich dostónczi pòchôdôją, króm zapisownika, z wszëlëjaczich wëdôwizn kaszëbsczich, a pisënk słów trzimô sã nowégò, w 2003 rokù wëdónégò przez Oficynã Czec, wëdaniô Słowôrza Jãzëka Pòmòrsczégò co òznôczô Kaszëbsczégò S. Ramułta.

Cassubdict – wersëjô ònline. Szëkba z dzëką kôrtą

I. Wersëjô ònlain słowôrza je spòdlowim dzélã ùdbë, na dzysô zamikô w se, blós w sami wersëji kaszëbskò-pòlsczi, kòl 3500 kaszëbsczich słów. Brëkòwac słowôrza ònlain je mòżno prosto ze starnów www.cassubia-dictionary.com . Dostónczi nie są jesz za wiôldżi, stądka je téż mòżlëwé, że nie najdzéta zarô słowa, za jaczim szëkôta, tuwò baro pòmòcnô je szëkba z “dzëką kôrtą” t.j. z pòmòcą mërkù % – szëkając n.p. za słowama na lëterã b sygnie wpisac w pòle szëkbe słowôrza b% (òbrôzk 1), bë dali móc ju przezérac w dostónkach na tã lëterã. Je to téż pòmòcnô metoda dlô tëch, chtërni nie są gwësni tegò jak szëkóné kaszëbsczé słowò je pisóné.
Pùbliczno do welacëjë stoją sztërë słowôrze: kaszëbskò-pòlsczi, kaszëbskò-anielsczi, miemieckò-kaszëbsczi i pòlskò-kaszëbsczi. Nié są òne równak jednaczi eżlë jidze ò lëczbã słów, ta zanôleżi ju òd pòkrokù robòtë jãzëkòwëch dzélów. Bùten ùdbë je narô le przistãpny zwëczajny dolmaczënk, bënë równak dérëje robòta nad jejich zdrojama – mëszlã tuwò maklewno ò dofùlowaniém wëdowiédzë ò pòchòdzenim słów. Tak to wejle w ekstra pòlu najdiwają sã wszëtczé nalazłé pòcwierdzenia słów, czë to w słowôrzach Zëchtë, Lorentza, Ramułta ë.t.p. czë jinszëch zdrojach (òbrôzk 2).

Cassubdict – skùtk szëkbë ze zdrojama słowa

Taczi zëstôwk (dolmaczënczi + zdroje) wëdôwô sã dôwac pózdni baro dobrą pòmòc, czë to dlô ùczącëch, czë chcącëch doszëkac sã wicy wëdowiédzë ò tëch słowach, wzmôcniwô téż samą ùdbã – pòkazywô, że nie zamikô òn w se słów wëmëszlonëch przez dobrowòlników robiącëch przë ni. Stara ò dokùmentacëjã stoji téż na przédnim placu całi ùdbë. Rëgistrowóny na internétowëch starnach brëkòwnicë mògą ju òbaczëc jak to w praktice wëzdrzi.

II. Programa Cassubdict je drëgą ùdbą ze swòjim dodómã na starnach www.cassubia-dictionary.com ë je scësno zrzeszonô z wersëją ònlajn słowôrza jakô dôwô ji swòje dostónczi. To programa kaszëbsczégò słowôrza, napisónô przez Riszarda Grzesło, jaką je mòżno z internétowëch stranów ùdbë zladowac ë brëkòwac dali na swòjim kòmpùtrze eżlë ten mô zainstalowónégò Windowsa NT, XP czë 2000, równak na Windowse 95, 98 czë Millenium nie fùnkcjonëje bezzmiłkòwò. Cassubdict je rozpòmiónowóny jakno freeware, co òznôczô tëli, że kòżdi mòże gò darmôk brëkòwac czë téż samémù dali rozprowadzac, achtëjąc aùtorsczi prawa ùsôdzcë.

Programa Cassubdict – wëzdrzatk

Brëkòwanié programë je baro zblëżoné do wersëjë ònlain, blós szëkba za słowama wëdôwô mie sã prostszô – Cassubdict zacesniô aùtomatno zbiérk słów, czim wicy wpisëjemë lëtrów tim barżi zacesniô sã òkrąg słów w pòlu òdpòwiescë. Zarô pò zajinstalowanim zresziwô sã Cassubdict aùtomatno w jãzëkù w jaczim mómë Windowsa, tj. pòlsczi, anielsczi abò miemiecczi. Króm tegò je mòżno tak nastôwic programã, bë zresziwa sã pò kaszëbskù (òbrôzk 3). Jak narô to nié dô kaszëbsczégò Windowsa, stądka felëje téż mòżnota aùtomatnégò jegò rozpòznawaniô. Cassubdict je cziles razë w rokù aktualizowóny, co je sparłączoné z nowima słowama w słowôrzu ònlajn, jakno ë z pòprôwkama w nim nalazłëch zmiłków – to dinamiczné rozwiązanié je wiôldżim plusã w przërównanim z ksążkòwëma wersëjama słowôrzów, pòprôwczi je zarô widzec, a kòżdô nowszô wersëjô je corôz blëższô „ideału“, stądka je wôrt co jaczis czas zazerac na starnë ùdbë, bë brëkòwac wiedno nônowszëch wersëjów.
Samô programa nie stôwiô za wiôldżëch kòmpùtrowëch wëmògów, sygnie, króm òdpòwiédni wersëjë Windowsa, 300 Mhz procesora ë wòlnegò placu na cwiardi place kòl 50 MB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *