JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa

JO dlô kaszrbsczégò Linuksa

Pòd parolą “JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa” mómë zrëszoné starnã wspiarcô dlô kaszëbsczégò Linuxa. Jak narô blós z jednëma pòdstarnama dolmaczënkù pùltu KDE na kaszëbsczi.
Ò sami deji pisôł ju Michôł ù se, a jô sóm na fòrumie przë starnach Kaszubia.com. Fòrum to òstałó zrëszoné z mëslą ò kaszëbsczim Linuxe – mòże jeden, czë drëdżi czëtińc to ju dozdrzôł. Nie je mòżno gwës narô rzec ò wiôldżi aktiwnocë na nim, je òno narô (dlô naju dwóch) placã do archiwizowaniô rozwiju sami ùdbë – mòże z czasã sã to jesz jakò rëszi. (Dodòné pòzdze: fòrum òstało zamkniãté bez zwëczajny felënk lëdzi do wespółrobòtë) Cawnota wëzdrzi jak narô tak, że kòncentrëjema sã na dolmaczënkù desktopù KDE, bë chòc z tim póńc do przódkù ë wëdostac z niegò – z czasã – fùlwôrny kaszëbsczi pùlt. Paralerno dodôwômë téż naji dolmaczënczi do ùdbë Ubuntu Linux, bë na nen ôrt wëdostac jak narô chòc jedną distribùcëjã jakô bë zamëkôła w se dzéle w kaszëbsczim jãzëkù.
Czas pòkôże jak sã to rozwinie. Mògã òd se le rzec, że te robòczé dzéle jaczich ju ù se na kòmpùtrach brëkùjemë wëzdrzą fejn ë są w sztãdze kąsk pòdbùdowiwac do dzalszi robòtë.

Wicy wëdowiédzë pò kaszëbskù:

4 thoughts on “JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa

 1. marcoos

  A Firefoksem po kaszubsku nie bylibyście zainteresowani? 😉 Ślązacy już wkrótce będą mieć swojego. Kaszubska, w przeciwieństwie do śląskiej, mogłaby mieć nawet status oficjalnie wspieranej lokalizacji, tak jak np. baskijski.

  Reply
 2. Mark

  Witôj

  Generalno to je tak, że proszã ò to, bë pisac na tëch starnach blós w kaszëbsczim jãzëkù 🙂 . Nie wôżne jak, le pò kaszëbskù.
  OK, twòje pëtanié òstôwiã.

  Co jô móm ce na to rzec?
  Òd 2002 rokù je przistãpny K-Meloon w kaszëbsczim jãzëkù (na Windowsa), terô je ju Konqueror, jakno part KDE na Linuxa, a za szterk bãdze ju jakò takò przedolmaczné dzél KDE bë szło gò brëkòwac w kaszëbsczim jãzëkù. Przińdze gwës téż czas na Firefoxa, le wszëtkò w swòjim czasë – robòtë przë dolmaczënkù Linuxa je dosc tëli ë jak narô kòncetrëjema sã na tim, a w tim ju je òficjalnô kaszëbskô lokalizacëjô.

  Chcec to ma bë chcelë wiele, le trza bëc téż kąsk realistą ë miec starã ò to, bë robic efektiwno.

  Pòzdrówczi

  Mark

  Reply
 3. michol

  Czej nawetka wikszi dzél Kaszëbów nie rozmie pisac pò kaszëbskù, tedë nie je choba nót żãdac òd Pòlôchów pisania w naji mòwie. A marcoos Kaszëbą na gwës nie je 🙂

  Jô téż ju mëslôł, żebë zrobic dolmaczënk Firefoksa (a téż Thunderbirda) kò doch pòdspòdlé ju mómë (je nim dolmaczënk K-Meleona) a wierã wiémë ju jakno dolmaczënk kòmpùtrowich programów robic 😉 . Jo nawetka sã wzął ë jednegò razu sprôwdzëł czë je jakò mòżlewòta ë jak òstac òficjalnym teamã w nym projekce. Ë do terô nie wiém jakno to zrobic 🙂 Kaszëbsczé wersëjë programów ôpenzdrojowëch mògą téż naczérowac lëdzy na taką małą mësl, żebë òbaczëc całowną kaszëbską systemã…

  Je téż tak, mëslã, że ù ce je juwerno, że czasã móm chãc zdolmaczëc cos jinszëgò a nié blós KDE. Cos taczégò, żebë widzëc efekt ju za sztërk a nié dwa abò wicy lat (chòc pò prôwdzë cos ju w tim linukse pò kaszëbskù je 🙂 ). Z drëdżi starnë, mie je nót téż programów w kaszëbsczim dlô Windowsa (np. pòcztowé kùńdë jaczim je Thunderbird) a òbaczë téż, że pòd Linuksa Firefox je nôczãsczi brëkòwaną programą.

  Jô móm téż w swòjim blogù napisóny, że zrobiã téż jaczi dolmaczënk programów dlô Windë… Tedë czej nalezã përznã czasu, téj òbaczã co sã dô z tim zrobic.

  A jesz jedno mie bë so widzało – OpenOffice.org pò kaszëbkù… Le to ju je jina historëja, tu jesz nót mdze pòrobic przë słowiznie, żebë tak so za to wząc.

  Reply
 4. Mark

  Në jo, jô z tim kaszëbsczim to sã to tak ùbzdôrôł, że je tëli placów bë pisac pò pòlskù ò kaszëbsczich temach, że nie je jesz nót tuwò to robic. To bëła le takô mësla, a prakticzno to jak zdrzësz móm ten pòst òstôwioné, to ju mòże je jaczi merk zmiane pòzdrzatkù na to 😉 .

  A co do Firefoxa, to jô ju swòje tuwò napisôł (pò slédny aktualizacëji) na tich starnach w teksce ò k-meleonie

  – je to na kùńcu. 🙂

  Në to jak sóm widzysz jem za tim, le nie wiem czë bãdã w sztãdze sã jesz za to wzyc – jakòs slédno robiã przë wielu ùdbach na rôz a dzeń mô le 24 gòdzënë ë czasu nie sygô.

  Pòzdrówczi

  Mark

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *