Stowôra Wikimedia Polska wspiérô kaszëbską Wikipedijã

Przedstôwta so swiat, w jaczim kòżdô òsoba mô dopùscënk do cawnotë lëdzczi wiedzbë. Prawie do te më zgrôwómë. Wiedzba je mòc, pòmòżë nama ją ùwòlnic!
– je mòżno przeczëtac na przedni starnie Stwôrë Wikimedia Polska w kaszëbsczim jãzëkù (http://pl.wikimedia.org/wiki/Przédnô_starna ).


Wikimedia Polska
Je to Stowôra, môlowi part Fùndacëji Wikimedia (Wikimedia Foundation Inc.), chtërnô dozérô m.jin. wòlną encyklopedijã Wikipedijô. Stowôra Wikimedia Polska òsta zaregistrowônô 15 lëstopadnika 2005 rokù w Òbéńdowim Sądze Łódz-Strzódgard ë wpiérô sztatutowò swòjim dzejanim téż kaszëbskòjãzëkòwé ùdbë.
Samô Wikimedia Foundation Inc. je òrganizacëją ôrtu non-profit, zaregistrowóną wedle prawa krôju Florida w 2003 rokù, òsta stwòrzoną dlô dozéraniô projektów òpiartëch na deji WikiWiki.
Z jinicjatiwą zreszeniégò pòlsczégò partu Fùndacëji Wikimedia wëszedł jeden z pòlsczich brëkòwników Wikipedijë w łżëkwiôce 2005 rokù. Pôrã ksãżeców pózdni, 14 zélnika, na zéńdzenim Wikimedia Polska 2005 w Krakòwie, pòwstało z 26-stu bëtników zakłôdôrzczi karno, jaczé zacwierdzëło wstãpną sztatutã ë wëbrało przédnictwò.

Zgrôwë Stowôrë (wëjimk ze sztatutë)
Za przédny zgrôwë Stowôra mô :
1. Wërównanié szansów w przistãpie do òglowi ë dokładni wiedzbë z partów ùczbë, kùlturë, edukacëji ë kùnsztu.
2. Promòcëjô ë òrganizowanié wòlontariatu jakno ë charitatiwni dzejnotë.

Swòje zgrôwë zjiscô Stowôra òsoblëwie przez:
1. Wspieranié ùsôdzanié, grëpienié ë rozwij ùdbów òpiartëch na technologijë wiki, tj. dôwające mòznotã edycëji zamkłoscë wszëtczim ùpòwôżnionym do tegò brëkòwnikóm.
2. Dôwanié przez Jinternét fùl zamkłoscë nazwónëch projektów w òpiarcu ò wòlné licencëje, jakno np. GNU Free Documentation License, wëdóną przez Free Software Foundation.
3. Reprezentowanié bùten jinternetowëch ùdbów Wikipedijô, Wikisłowôrz, Wikicëtatë, Wikinews, Wikizdroje, Wikibooks jakno ë jinszëch namienionëch przez Wikimedia Foundation, Inc., zwónëch dali “ÙdbamaWikimedia”, òsoblëwie w jãzëkach pòlsczim, kaszëbsczim ë w kòżdim jinszim jãzëkù brëkòwónym przez etniczné czë nôrodné karna żëjące tradicëjno w òbjimie Pòlsczi Repùbliczi.
4. Dëtkòwé wspieranié nôdrzãni òrganizacëji Wikimedia Foundation, Inc., w zgrôwach jinstalacëji ë sprôwianiégò serwérama dlô Ùdbów Wikimedia.

Stowôra mòże sprôwiac gòspòdarzczą dzejnotã wedle òglowëch reglów òpisónëch w apartnëch nôkôzach. Całi zwësk Stowôrë je namieniony na zjiscanié sztatutowëch zgrôwów.

Wikipedijo.pl

29. gòdnika 2005 rokù, Stowôrã Wikimedia Polska wëkùpia z zebrónëch dëtków m.jin. domenã www.wikipedijo.pl – dôwô to alternatiwną mòżnota prostégò lënkòwaniô do kaszëbsczi wikipedijë.

Nôlëżnicë Stowôrë

Nôlëżnikã Stowôrë Wikimedia Polska mòże òstac kòżdi chto chòc kąsk wspiérô swòją robòtą wikipedijã, niezanôléżno òd tegò w jaczim jãzëkù – zgòdno z pòlsczim Prawã ò Stowôrach (Dz. Ù. Nr 79, dzél 855). Niezanôlëżno òd tegò kòżdi mòżë dëtkama pòmóc przez Stowôrã w rozwiju wòlnoprzistãpnëch ùdbów.

Ôpen Ùdbë òpiarté na deji Wiki, wëdôwają sã bëc dejnym rozwiązaniém czej jidze ò przistãp do kaszëbskòjãzëkòwëch zamkłosców, czë to w fòrmie wòlny encyklopedijë Wikipedijô, czë téż ùczbòwnika do kaszëbsczégò jãzëka, geògrafijë, czë np. historëjë. Je to na gwës dlô naji ë najich dzecy szansa na prosti ë do tegò jesz darmôk przistãp do wiedzbë.
Dlôcz tedë jidze to tak drãgò z kaszëbską Wikipediją?
Cãżkò rzec. Lëdzy do robòte to dô, blós wëdiwô mie sã, że nie do spòleczny.
Móm nôdzejã, że nie przespimë swòji szansë.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni