Stowôra Wikimedia Polska wspiérô kaszëbską Wikipedijã

Przedstôwta so swiat, w jaczim kòżdô òsoba mô dopùscënk do cawnotë lëdzczi wiedzbë. Prawie do te më zgrôwómë. Wiedzba je mòc, pòmòżë nama ją ùwòlnic!
– je mòżno przeczëtac na przedni starnie Stwôrë Wikimedia Polska w kaszëbsczim jãzëkù (http://pl.wikimedia.org/wiki/Przédnô_starna ).


Wikimedia Polska
Je to Stowôra, môlowi part Fùndacëji Wikimedia (Wikimedia Foundation Inc.), chtërnô dozérô m.jin. wòlną encyklopedijã Wikipedijô. Stowôra Wikimedia Polska òsta zaregistrowônô 15 lëstopadnika 2005 rokù w Òbéńdowim Sądze Łódz-Strzódgard ë wpiérô sztatutowò swòjim dzejanim téż kaszëbskòjãzëkòwé ùdbë.
Samô Wikimedia Foundation Inc. je òrganizacëją ôrtu non-profit, zaregistrowóną wedle prawa krôju Florida w 2003 rokù, òsta stwòrzoną dlô dozéraniô projektów òpiartëch na deji WikiWiki.
Z jinicjatiwą zreszeniégò pòlsczégò partu Fùndacëji Wikimedia wëszedł jeden z pòlsczich brëkòwników Wikipedijë w łżëkwiôce 2005 rokù. Pôrã ksãżeców pózdni, 14 zélnika, na zéńdzenim Wikimedia Polska 2005 w Krakòwie, pòwstało z 26-stu bëtników zakłôdôrzczi karno, jaczé zacwierdzëło wstãpną sztatutã ë wëbrało przédnictwò.

Zgrôwë Stowôrë (wëjimk ze sztatutë)
Za przédny zgrôwë Stowôra mô :
1. Wërównanié szansów w przistãpie do òglowi ë dokładni wiedzbë z partów ùczbë, kùlturë, edukacëji ë kùnsztu.
2. Promòcëjô ë òrganizowanié wòlontariatu jakno ë charitatiwni dzejnotë.

Swòje zgrôwë zjiscô Stowôra òsoblëwie przez:
1. Wspieranié ùsôdzanié, grëpienié ë rozwij ùdbów òpiartëch na technologijë wiki, tj. dôwające mòznotã edycëji zamkłoscë wszëtczim ùpòwôżnionym do tegò brëkòwnikóm.
2. Dôwanié przez Jinternét fùl zamkłoscë nazwónëch projektów w òpiarcu ò wòlné licencëje, jakno np. GNU Free Documentation License, wëdóną przez Free Software Foundation.
3. Reprezentowanié bùten jinternetowëch ùdbów Wikipedijô, Wikisłowôrz, Wikicëtatë, Wikinews, Wikizdroje, Wikibooks jakno ë jinszëch namienionëch przez Wikimedia Foundation, Inc., zwónëch dali “ÙdbamaWikimedia”, òsoblëwie w jãzëkach pòlsczim, kaszëbsczim ë w kòżdim jinszim jãzëkù brëkòwónym przez etniczné czë nôrodné karna żëjące tradicëjno w òbjimie Pòlsczi Repùbliczi.
4. Dëtkòwé wspieranié nôdrzãni òrganizacëji Wikimedia Foundation, Inc., w zgrôwach jinstalacëji ë sprôwianiégò serwérama dlô Ùdbów Wikimedia.

Stowôra mòże sprôwiac gòspòdarzczą dzejnotã wedle òglowëch reglów òpisónëch w apartnëch nôkôzach. Całi zwësk Stowôrë je namieniony na zjiscanié sztatutowëch zgrôwów.

Wikipedijo.pl

29. gòdnika 2005 rokù, Stowôrã Wikimedia Polska wëkùpia z zebrónëch dëtków m.jin. domenã www.wikipedijo.pl – dôwô to alternatiwną mòżnota prostégò lënkòwaniô do kaszëbsczi wikipedijë.

Nôlëżnicë Stowôrë

Nôlëżnikã Stowôrë Wikimedia Polska mòże òstac kòżdi chto chòc kąsk wspiérô swòją robòtą wikipedijã, niezanôléżno òd tegò w jaczim jãzëkù – zgòdno z pòlsczim Prawã ò Stowôrach (Dz. Ù. Nr 79, dzél 855). Niezanôlëżno òd tegò kòżdi mòżë dëtkama pòmóc przez Stowôrã w rozwiju wòlnoprzistãpnëch ùdbów.

Ôpen Ùdbë òpiarté na deji Wiki, wëdôwają sã bëc dejnym rozwiązaniém czej jidze ò przistãp do kaszëbskòjãzëkòwëch zamkłosców, czë to w fòrmie wòlny encyklopedijë Wikipedijô, czë téż ùczbòwnika do kaszëbsczégò jãzëka, geògrafijë, czë np. historëjë. Je to na gwës dlô naji ë najich dzecy szansa na prosti ë do tegò jesz darmôk przistãp do wiedzbë.
Dlôcz tedë jidze to tak drãgò z kaszëbską Wikipediją?
Cãżkò rzec. Lëdzy do robòte to dô, blós wëdiwô mie sã, że nie do spòleczny.
Móm nôdzejã, że nie przespimë swòji szansë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *