Category Archives: Bitë ë bajtë

Zgłoszenié klawiaturë ë lokalizacëji dlô kaszëbsczégò jãzëka

Mómë zgłoszoné ju rëchli ùzgòdnioną kaszëbską klawiaturã dlô Linuksa, jakno ë lokalizacëjã dlô kaszëbsczégò csb_PL.

Dodóné òstałe òne:

 • klawiatura 30.7.2006 rokù (rev.1.10 dlô pòlsczegò lopka)
 • a lokalizacëjô 25.7.2006 (je w glibc 2.5)

Pòdôwóm tã wëdowiédzã dlô archiwizacëji wiadłów ò rozwiju kaszëbsczégò Linuksa.

Cassubdict – nowô wersëjô słowôrza

Na starnach ùdbë Kaszëbsczégò Słowôrza (http://www.cassubia-dictionary.com/) je mòżno zladowac nową wersëjã Cassubdict (1.07 z 16 czerwińca 2006). Programa ta je na platfòrmã Windows NT / XP / 2000, a napiszã Wama ò ni za jaczis czas cos wicy (wprzód żdżôjta artikla w nowi Òdrodze).

Bënë słowôrza, najdiwô sã pòsobno, słów ë dolmaczënków w dzélach:

kaszëbskò-pòlsczim 3435
pòlskò-kaszëbsczim 1754
kaszëbskò-anielsczim 1403
miemieckò-kaszëbsczim 458

  Continue reading

  Firefox ë fùsbala

  Wtëkôcz w robòce

  Lubòtnicë Mésterstwów Swiata w Fùsbale ë Firefoxa mògą w tim przezérnikù zainstalowac baro prakticzny wtëkôcz z Joga.com. Dzãka niemù jmòże ùzdrzec nié le blós same rezultatë meczów, ale téż całi jich przebieg (czë chto dostôł żółtã kartkã, chto strzelëł gòla ëtp) razã z tématicznëma wideòklipama ë diskùsjowima karnama. Je mòżno téż przëòbléc tak przezérnik bë dostôł farwë kraju za jaczim jesma, czë jaczi sã nama zwëczajno widzą – automatno ùstôwiają sã farwë domëslnegò jãzëka Firefoxa.
  Baro przëdatny wtëkôcz dlô wszëtczëch kibòlów – a wiãc téz dlô mie 😀 . Mòże ë piszã ò tim tidzéń za pózdno, le przez tã fùsbalã to mòm terô mało czasu na pisanié 😉 . Jak to wëzdrzi w ptaktice, mòżeta òbôczëc z bòkù.

  Continue reading

  Pauza abò Не мала Баба клопоту купила Порося

  Bôczënk: Òbkłôdka platë pòdlégô ùsôdzczim prawòm ë pòchôdô ze starnów ot-vinta.com

  Wczora to szło pò prôwdzé mie blós abò zaspiewac “Не мала Баба клопоту купила Порося” abò wzyc sã do robòtë, bò przistãpù do nowëch kaszëbskòjãzëcznëch starnów nie bëło.
  Z tima bitama ë bajtama to jakòs tak je, że rôz òne są, a rôz jich nie ma. Wczora prawie bëło nót je wëszëkac, a to doch nôlepszô robòta dlô Sznëpòrznika 😉 . W tim sznëpòrzeniém towarzëszëła mie ta frantówka Не мала Баба клопоту купила Порося ùkrajińsczégò karna Ot Vinta, jaką mie drëch pòdesłôł (jesz rôz dzãka).

  Nie bãdã ji trzëmôł blós dlô se, bò mëszlã, że czéj wa bãdzéta kòmùdni, to mòże òna wama téż hùmòr pòprôwi. 🙂
  Frantówczi karna Ot Vinta (móm czëtë, że miono nie mô nick bëlnëgò òznôczac 😉 ) nalezeta tuwò .

  Jeżlë òbôczôta jesz jaczi felë to proszã napisac ò nich do mie, nôlepi cëtëjąc to co sã wama wëskrzëniło – bãdzé to dlô mie wiôlgô pòmòc .

  Dzesãc przëkôzaniów kòmpùtrowi etyczi

  To ju kòl 14 lat jak Wastka Arlene Rinaldi z Ùniwersytetu na Florydzé òpùblikòwa swòje Wskôze dlô brëkòwników ë Netikéta (User Guidelines and Netiquette). Zmòtiwòwôła jã do tegò pòtrzéba òpracowaniô wskôzów dlô wszëtczich internetowëch protokòlów, bë ùmòżlëwic brëkòwnikòm (bëło to pisóné z z mëszlą ò Uniwersytecé Floryda) fùlwôrtny przistãp do wszëtczich dostónków séce, gwarantëjąc téż òdpòwiedzalnotã za ôrt przistãpù ë przëkôzu wëdowiédzë przez internet (pòlską wersëjã szło przódë nalezc na starnach Gduńsczi Pòlitechniczi, môlową kòpijã tegò tekstu mòże przeczëtac tuwò ).

  Continue reading

  Stowôra Wikimedia Polska wspiérô kaszëbską Wikipedijã

  Przedstôwta so swiat, w jaczim kòżdô òsoba mô dopùscënk do cawnotë lëdzczi wiedzbë. Prawie do te më zgrôwómë. Wiedzba je mòc, pòmòżë nama ją ùwòlnic!
  – je mòżno przeczëtac na przedni starnie Stwôrë Wikimedia Polska w kaszëbsczim jãzëkù (http://pl.wikimedia.org/wiki/Przédnô_starna ).

  Continue reading

  70 tësãców za “kaszëbską” domenã

  (*) Òbrôzk pòchôdô ze starnë serwisu alegro.pl (kòpijô z dnia 19 môja 2006 rokù)

  Miéwca domenë kaszuby.pl wëstôwił ją na zôczątkù môja na internetową aukcëjã. Samô ji zamkłosc nié bëła aktualizowónô prakticzno ju òd zôczątkù ji bëcegò w necé – żle mie pamiãc nié mili, to òd strumiannika 2001 rokù, a to że nalôzła sã na akcëji nié je niczëm lëchim. Pamiãtôm równak “aferã”, chòba z 2003 rokù, z pòrnograficzną pòddomeną jakô sã tam krótkò najdiwôła – òd tegò czasu móm co do ti domenë malińką niészmakã. Czëkawe bëł wedle mie dosc wësoczi wëchódny priz jaczi szło ùzdrzec na akcëji (http://www.allegro.pl/item100426002_www_kaszuby_pl_na_sprzedaz.html) : 70.000 złotëch. Tim razą nié dało sã ji przedac, le mëszlã, ze za jaczis czas sã gwës chtos nalôze.

  Biôtkòwanié

  Në jo, to biôtkùjã sã znôwù z CMS-ã (cms: systema sprôwianiô zamkłosce) drupal (http://drupal.org). Z wszëtczich jaczé jô slédné 4 lata testowôł, widzi mie sã òn nôbarżi. Òdbiér je to gwës subiektiwny, le co taczim nié je 🙂 . Nen CMS òkróm tegò, że wspiérô utf-8, co je mùszebné przë kaszëbskòjãzëcznëch starnach, dôwô brëkòwnikòm baro dżibczé prawa sprôwianiô starnama – na ôrt jaczé mie prawie òdpòwiôdô.
  Przekłôdôm narô kaszëbskòjãzëczné starnë kaszëbijë ë mëszlã doch sã przeniesc tam z tim blogã – bë w kùncu pisac cos wicy na jednym placu pò kaszëbskù, a nié le blós ò Kaszëbach czë téż kaszëbiznie.

  Media Wiki – pòsobnô programa w kaszëbsczim jãzëkù

  Logò softwôrë MediaWiki

  Soft-wôra MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) òd wersëji 1.5 mô ju fùlwôrtwôrtny kaszëbsczi interefejs

  Nawetka żle ju w zôstni wersëji 1.4 kaszëbsczi bëł ju bënë, to tak pò prôwdzé le w baro spòdlowim dzélu – terô ju to wëzdrzi jinaczi ë mòżemë pisac smiało ò nowi kaszëbsczi programie.

  Co to je na MediaWiki?

  Je to programa do zrechtënkù internétowëch starnów na ôrt Wikipedijë, dze to spòlëzna (wikszó czë mnészô) je w sztãdze robic razã nad jedną internétową ùdbą, zjinaczac ë pòprôwiac tekstë, czë téż dodôwac nowé.

  Continue reading

  Cassubdict, kaszëbsczi słowôrz ònlain ë programa na kòmpùtr

  Przédną zgrôwa ùdbë je ùżëczenié òglowòprzistãpnégò darmôk słowôrza kaszëbsczégò jãzëka.

  Www.cassubia-dictionary.com – starnë na tim môlu najdiwają sã òd 2004 rokù, równak samô robòta nad nima dérëje ju dłëżi . Zôczątk temù dôł Zapisownik Słowôrzka Kaszëbskò-Pòlsczégò Marka Kwidzińsczégò z 2002 rokù, jaczi nachôdôł sã w tim czasu na darmôk internétowi adrese przë pòrtalu Yahoo!. Wedle nisczégò zaczekawieniô ë felënkù wespółrobòtników nad ùdbą robił wprzód le jeden człowiek. Do dzysdniowégò wëzdrzatkù ë dinamiczi ùdbë je doszłi z przëtrôfkòwégò zeńdzeniô, na zôczątkù 2004 rokù, z Riszardã Grzesło, chtëren, jak wëszło òb czas rozmòwë z nim, robił ju nad sotf-wôrą słowôrza na Windowsa.
  Continue reading