Category Archives: Bitë ë bajtë

Open Directory Project

Wiadło ò zamkniãcym kataloga ODP

Open Directory Project, zwóny téż DMoz òd Directory Mozilla, – bëł w latach w latach 1998–2017  òtëmkłą ùdbą stôwiającą se za zgrôw zrëchtowanié wiarëwôrtnëgò kataloga internétowich dostónków. ODP bëł rëdagòwóny  przez dobrowòlników. Zamëkôł w se wicy jakno 4 milionë lënków zebrónëch w 460 000 témòwëch kategòrëjach. Bëł to nôwikszi ë nôbarżi wiarëwôrtny zdrój wëdowiédzé, do chtërnegò òdwòłiwałë sã wszëtczié, wôżne szëkôrzé: òd AltaVista – przez Google – pò Yahoo.

Kaszëbskòjãzëkòwi dzél ODP òstôł zrëszony w stëcznikù 2002. rokù ë bëł pierszą kaszëbskòjãzëkòwą ôpen ùdbã w sécë.

Wikipëdijô w kaszëbsczim jãzëkù

Kaszëbskòjãzëkòwô wersëjô Wikipedijë

Slédnegò strumiannika 2004 rokù òstała zrëszonô ùdba Wikipediji (http://wikipedia.org) w kaszëbsczim jãzëkù – Kaszëbskô Wikipedijô (http://csb.wikipedia.org). Zôczątk dała zrëszónô w stëcznikù 2001 rokù ùdba w anielsczim jãzëkù (http://www.wikipedia.org).

Ji zgrôwã je ùsôdzenié wòlny, internetowi encyklopediji. Wikipedijô to równak wicy jakno le encyklopedijô, to internetowô spòlëzna – zrzesz ùsôdzców, chtërnëch parłãczi zbiérnô deja ë zgrôwë.

Part w kaszëbsczim jãzëkù je w fazé rozwiju, a jegò dinamikã nie nôleżi przërówniwac do “wiôldżich” jãzëków, zanôléży òna równak òd naji aktiwnotë.

Internetowi przezérnik K-Meleon ë jegò kaszëbsczi dolmaczënk

K-Meleon je malińczim ë chùtczim internetowim przezérnikã, na platfòrmã Windows, zjisconym pòd GNU GPL ë òpiartim na pòchòdzącym z Mozilli nëkù Gecko. Dôwô òn mòżnotã brëkòwaniégò najich ùlëbników z Netscapa, Operë ë IE, dopasowaniégò do se: menu, lëstwë przërëchtënków ë skródzeniów. Jidze w nim téż òdstôwic òkna ‘popup’a, a òd wersëji 0.9x zamëkô òn w se téż czëtôrza nowinów RSS.

Pòpiérô wnet wszëtczé sztandardë W3C (World Wide Web Consortium) , jakno np.: CSS, CSS2, JavaScript, DOM, HTML4, XHTML, ëtd…. , a: Je nót dodac, że : IE 4, IE 5, IE 5.5, IE6, jakno ë Netscape 4.x nie trzimią sã za baro sztandardów W3C . Z IE familiji robi to nôlepi wersëjô 5.5 ë do tegò le jegò wersëjô na MAC’a.

Wiôldżim plusã K-Meleon‘a je króm kòmpatibilnosce ze sztandardama W3C na gwës to, że je gò mòżno téż letkò zrëszëc na starszëch kòmpùtrach, co bëło dlô mie wôżne przë welowaniém przezérnika do dolamczënkù na kaszëbsczi.
Kòl kùńca 2002 rokù stałe dlô mie do welaceji na platfòrmã Windows (z “czëstëch” przezérników bez dodatkòwëch òptacëji jakno e-mailowô programa ëtp):

  • Phoenix (pòzdze Firebird – terô znôny jakno Firefox)
  • Beonex Communicator
  • ë K-meleon

Continue reading