Archive for the ‘ Spòlëzna ’ Category

Kaszëbi, kùltura ë juwernota

Ana Òrłowskô, sztuderka socjologijë Wrocławsczégò Ùniwersytetë, proszëla ò wspiarce przë ji magistersczi robòce, przez wëfùlowanié ankétë ò Kaszëbach. Móm ji to ju jaczis czas nazôd przeòbiecóné ë stądka (nimò tegò, że kąsk spózdniono – za co sóm przeprôszóm) òdsélóm waji na starnë z nią:
http://www.e-kaszuby.yoyo.pl
Wedle słów Anë, na ankéta je anonimòwô.

W bòlëcë

Në ë przëszedł czas na to, bë mòja starka Léna pierszi rôz w swòjim żëcém nalôzła sã w bòlëcë w rolë pacjentczi.
Na człowieka, co je 89 lat stôri je to na gwës jakôs zwënégô.
Mëmka gôda do ni
– Widzita Wa, Wa bë ùmôrlë a nie ùzdrzëlë bòlëcë òd bënëgò
Starka sã ùsmia, le rôd z ti bòlëcë to nie je òna tak do kùńca.
– Wiesz të co Marysza, òni mie tuwò mają za czësto głëpią, ti dochtórzë.
– Le jak to je mòżlëwé?
– Dzéń w dzéń przëchôdôją ë pëtają sã mie, jak Wa jesta stôrô ë jak wa sã nazëwôta. Në wiész të co.
– Në jo, òni chcą le bëc grzeczni do Waju mëmkò
– Jô jima ju rzekła, że jô jem czësto przë se w głowie, wiém jak jô sã nazëwôm ë jak jem stôrô ë nié mùszą sã òni mie wkół ò to pëtac.
Read more

Mésterstwa Swiata w Fùsbale – FIFA gôdô NIÉ RASËZNIE

Òficjalné logò MS. Zdrój: http://www.fifa.com/

Na zôczątkù wszëtczich 64 meczów Mésterstwów Swiata w Fùsbale w Miemieckò, mòżno bãdze òbôczëc na westrzódkù sztadionu banerã z parolą turniérë Czas nawlékaniô drëszbë razã z przëkôzã Nie dlô rasëznë, jakô bãdzé tam leżôła do zôczątkù kôżdegò meczu. Òsoblëwié wiertelfinałë 30. czerwińca ë 1 lépińca bãdą dedikòwóné biôtce z rasëznã. Przëtrôfczi, jaczi szło dozdrzec slédnyma czasama we wszelejaczich krajach, zmòbilizowałë òrganizatora MS do tegò, bë sã klarowno òpòwiedzec procëm temù. FIFA mô nôdzejã, że 18. MS bãdą stałë w dëchù drëszbë ë òczarzëniô fùsbalą. Akcëjô na je prowadzonô przë wespółrobòce z FARE (Football Against Racism in Europe – Fùsbala Procëm Rasëznie w Eùropie).

Read more

Kaszëbsczé gazétë

Stark Wiktór (z Pòmieczëna) nié żałowôł dëtka na kaszëbsczé gazétë – tak mie gôdôł mòj tatk, òd niegò znôł mój starszi Gùczów Macka. Jô sóm tegò nié pamiãtôm, bò ùmôrł òn je w rokù 1970 – jak jô bëł 5 lôt stôri. Tobôczącegò starka co lëdôł baro òberwasowé bómczi pamiãtôm równak.
Nié żałùją Kaszëbi dali dëtków na kaszëbsczé (taczé w jaczich chòc përznã bënë stoi w kaszëbsczim jãzëkù) cządniczi?
Czasë terô téż taczé, że dëtk nie sédzi letkò w taszë ë wprzód trza familëjã nakarmic, le przódë (pò wòjnie) to doch téż nié bëło lëdzom letkò.

Môj 2005 a 2006

Łońsczégò rokù, téż w môju, przeszła przez gazétë klëka ò tim, że miemiecczi skrôwno radikalno prawicowi part (NPD) drëkùje swòjã gazéta (DS – Miemiecczi Głos) w Pòlsce – dokłôdno w Zeloni Górze. Przëtrôfk nen bëł ò tëli smiészny, że rëchli przédnik tegò partu prowadzëł welacëjną agitacëjã pòd parolą “Zasztëkac grańce dlô nisczëch zôróbków” – szło tuwò ò kraje Wëstrzódni Eùropë – a sóm drëkòwôł w Pòlsce, bò bëło tóni. Dolmaczëł òn sã równak, że nicht nié chcôł jima tegò w Miemcach drëkòwac – prôwda bëła takô, że jinsze cządniczi ò zblëżonëch pòzdrzatkach bëłë ë są dali tam drëkòwóné. Wëszłe je to na wiérzk przez przëpôdkòwą graniczną kòntrola, w jaczi nôlezle colnicë nônowszi dowòzënk cządnika z drëkarni. Zarô pò tim w Zeloni Górze pòlsczi szpecjalne słùżbë zajãłë drëkarniô, bë sprawdzëc czë nié òstało złamóne pòlsczi prawò – gazéta ta drëkòwónô je terô w Lëtewsce.

Read more

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni