Linuxcsb 2

Òd kùńca zélnika dô mòżnotã zaldënkù ze starnów linuxcsb.org nôslédny wersëji kaszëbsczégò remiksu Kubuntu – Linuxcsb 2

To zjinaczonô wersëjô distribùcëji Kubuntu 10.04 LTS , dofùlowónô kaszëbsczim ë pòlsczim jãzëkã, jakno ë ùstôwama klawiaturë dlô tich dwóch jãzëków.

Dodóné mómë téż wszelejaczé kòdeczi aùdio ë wideò, jakno ë czile softwôrë, chtërną trzëmómë za przëdatną (wëbiérk je to czësto subiektiwny) , w tim m.jin.:

Continue reading

Linuxcsb 1 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10

Mómë ùprzëstãpnioné na linuxcsb.org , Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 – Linuxcsb 1 .  Je òn zmòdifikòwóną wersëją distribùcëji Kubuntu 9.10, chtërną mómë w pierszi rédze  dofùlowóną najim kaszëbsczim dolmaczënkã graficznegò òkrãżô KDE. Drëdżim jãzëkã, chtërny mómë dodóny, to pòlsczi jãzëk  – dzãka temù dobëwają brëkòwnicë fùl przëstãp do softwôrë, chtërnô jesz nie je przedolmaczonô na kaszëbsczi. Dodóné mómë téż wszelejaczé kòdeczi aùdio i wideò, co dô mòżnotã graniô wnetka wikszoscë fòrmatów.

Przez to, że ma nie chcelë przeńc w miarze lopka grańce  700 MB, mómë czile aplikacëjów rëmniãtich – dodôné mómë równak na jich placu téż nowé. Naji softwôrowi wëbiérk je subiektiwny, wiemë dobrze ò jegò słabich starnach,  je to równak  pierszé ùprzëstãpnienié kaszëbskòjãzëkòwégò Linuksa w taczi fòrmie.

Proszimë pamiãtac ò tim, że  nié ùprzëstãpniamë niżódny nowi distribùcëji Linuksa, a blós ji skaszëbioną ë spilszczoną wersëjã.
Continue reading

Debian Lenny – kaszëbsczi

14 gromicznika, pò wnet dwóch latach robòtë, ùkôza sã nôslédnô stabilnô wersëjô distribùcëji Debian GNU/Linux 5.0 ò kòdowim mionie Lenny. Dzãka temù wëdôdkù, mómë sã téż dożdóné jegò “stabilny” wersëji òkrãżô KDE 3.5.10. To dô téż mòżnotã instalacëji KDE w wersëji 4.1, chtërną jakno kaszëbsczé karno dolmôczów KDE chcemë wama zamôdlëc. W ni to darzëło sã nama pòprawic wiele felów, chtërnëch mómë sã w wersëji 3.5.x doszëkóné, chòc gwës wkradło sã nama i do 4.x wiele nowich ;-).
Debian je jedną z nôstarszëch (òkóm Slackware) wcyg rozwijónëch ë dozérónëch distribùcëjów.

Debiana mòże zladoweac ze starnów: debian.org

Pòmòcné starnë

  • Instalacëjô KDE 4.1 w Debianie Lenny: kde4.debian.net
  • Pòmòcë w instalacëji kaszëbscz égò jãzëka, na przëmiôrze KDE 3.5.x: linuxcsb.org

Kaszëbskô debata w TVP Gduńsk

Part TVP we Gduńskù, Radio Gduńsk ë “Gazeta Wyborcza” òrganizëją w 31 stëcznika 2009 rokù w Dwòrze Artusa debatã na témã “Kim są Kaszëbi?”, jakô bãdze mia swój plac w rédze mùlimedialny debatë “Na dwa głosy”, redachtora Pawła Zbiersczégò.

W sobòtny debacé mają bëc przedstôwioné dwa czérënczi kaszëbsczi rësznotë: “tradicjowi” ë “mòderny”.

Emisëjô programë w TVP Gduńsk: 7 gromicznika ò gòdz. 18.50 – pòzdze téż do òbôczëniô na internetowi starnie TVP Gduńsk.

Radiowô retransmisëjô w Radio Gduńsk: 9 gromicznika ò gòdz. 20.00 z mòżnotą interfnetowégò òdbiéru.

Internetowé kawniczczi w Pekinie

Òd 2009 rokù mô bëc kòżdi brëkòwnik internetowich kawniczków w Pekinie rozpòznóny ë  zaregistrowóny – pisze ò tim chińskô wiadłowô agéntura  Xinhua.

W czérwińcu wprowôdzëł gard Pekin registracëjã mionów ë swòjich dowòdów brëkòwników, a do kùńca gòdnika je mùsz instalacëji kamerów we wszëtczich internetowich kawniczkach ë registracëji pòdôwków. Òdjimk jakno ë swòje pòdôwczi brëkòwników sécë wãdrëją do założony przez rząd kartoteczi ë mòże je òdwòłac z kòżdegò z 14 rządowich krézów Pekinu.

Continue reading

Never trust a guy …

Jidąc stegna przëbliżaniô wama mni, abò też wcale, znónëch mùzycznëch karnów, ze słabòscą do rockòwi francësczi mùzyczi, mëszlã dzysô waji òdesłac do parisczégò karna Les Wampas (nie mëszlita, że to fejn zwãczné miono je?). Les Wampas grają ju ze sobą òd 1983 rokù, jich mùzyka je przëpisëwónô do punka ë téż do psychobilly.

Zamdlëwóm mòże na zôczątk słëchanié Les Wampas òd sztëczka “Never trust a guy who after having been a punk, is now playing electro” (w wòlnym dolmaczënkù: “Nigdë nie dôwôj wiarë chłopù, chtëren pò bëcô Punkã, terô elektroniczną mùzyka graje“) to fejn przëmiôr ùsôdztwa tegò rokòwégò karna, jaczi pòchôdô z singla z 2003 rokù. Sztczk nen je kritiką dzéjaniô Manu Chao, chtëren to pòdle mùzyków Les Wampas pòddôł sã systemie.

Czédës w Rëmi

Białka mòjegò kùzyna z Rëmi mie rôz gôda, że jak òni sã w 80-tëch latach miele bùdowóné na Szmelce, to jak szła pierszi rôz tam do krómù czëła blós kaszëbsczi jãzëk. Bòżena mia stracha, że sã nie dogôdô ë jak sta przed krómòwą, to mëszla, że bãdze mùsza palcã pòkazëwac co chce kùpic.
Dogôdac sã w kùńcu dogôda, a terô ju jinszé czasë przëszłé są ë ju w gardach wkół Trzëgardu corôz cãżi cos taczégò jesz trafic.

ZOO

Przez slédné dwa tidzenie móm sã kąsk òdsapniãté òd dodomù ë wiôldżegò gardu, zażëwając czëstegò lëftu Nordë. Fejn sparwą je miec drëszczi ë drëchów z jaczima sã je sparłãczony wicy jakno 25 lat ë dali z nima mòże sã bùten sadnąc a pògôdac.
Joooooo…
Jakòs przë tim wëpòczinkù wëskòcza na kùńc tidzenia jimprézka bùten. Wikszoscë z tich lëdzy co przëszlë  jô nie znôł, le to nie bëło niżódnym ùtrapieniém. Sedząc tam czëjã, że jeden òbcy mie chłop ironiczno wëpòwiôdô sã ò Kaszëbach, na co móm cos jãzora chlapniãté – sóm nie wiém ju co, bò w taczich przëtrôfkach jem kąsk nioeòblëczalny. Chłopòwi sã zrobiło kąsk głupio (choc przekònóny ò tim, ze bëło to szczeré to nie jem) ë chcôł jakòs z tegò wińc ë rzecze mie z wësoka:

Në to mòże cos rzeczesz pò kaszëbskù
na co móm krótkò rzekłé
A co jô môłpa w ZOO jem?
Banana mie za to dôsz?

Në to chcemë le so zażëc!

Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji

Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji - przédnô starna

21 lëpińca szło przeczëtac na starnach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, że ju mòże òbôczëc starnë gdansk.pl w kaszëbskòjãzëkòwi wersëji.
Starnë òstałë ùsôdzoné przë wespółrobòce Ùrzãdu Garda Gduńska ë ZK-P (kòòrdinatorã bëł tuwò Jack Fópka), a dolmôczóma starnów bëlë: Róman Drzéżdżón Tomôsz Fópka, Zbigniew Jankòwsczi – jaczi zrobilë to za darmôka, co mëszlã, że je wôrt pòdsztrëchnąc, jakno ë to, że je to pierszô samòrządowô internetowô starna w kaszëbsczim jãzëkù.

Zamkłoscë są dolmaczënkama pòlsczi wersëji, a sóm dolmaczënk je (pòdle mie) tak przërëchtowóny, że wnet kòżdi (téż pòlskòjãzëkòwi czëtińc) mòże gò zrozmiec – jak dlô mie to kąsk felëje kaszëbsczich archaizmów, jaczé to baro zbògôcają kaszëbsczi jãzëk. Mòże przë ti lekturze dozdrzec téż, że je òna ùsôdzonô przez lëdzi z różnëch nórceków Kaszëb (zdrzë n.p.: òdemkłi ë òtemkłi) – co mie prawie nie przeszkôdzô, a nawetka zbògôcô starnë.
Continue reading

Zażëwanié

Jo – jô zażëwóm ë sóm mëszlã, że wzãło sã to ze zwëczajny pamiãce ò starkù Wiktorze ë jegò tôbacznim rogù jaczi (terô ju gwës wicy jakno 100 stôri) mie pò nim sã òstôł.

Czëtając to co zapisôł Zëchta w swòjim słowôrzu téż mie ni òstôwô nick jinszegò jak dali tobaczëc 😉

Ten Lewińsczi i Kwidzińsczi
Mają nôłóg baro swińsczi
Róg òd knadżi w taszi mają
I w nim czôrny proch trzëmają.
A czéj òni so zażëją
Téj tak sobie dogadëją
Jakbë wzãlë pôrã krótczich
Òd nôlepszi pòlsczi wódczi.