Gringòlandëjô

Czëtając, ju jaczic czas temù nazôd, wiadło Michôła ùsôdzoné pò kòncercé Cockney Rejects w Gdini móm sã ù niegò natkniãté na klip Dead KennedysNazi Punks Fuck Off“. Sztëczk je pëszny ë je téż jednim z tich sztëczków co mie baro lubią, jakno ë karno co gò graje.
Jo … – przë ti leżnoscë przëszed mie ma mëszlã jinszi klip jaczi mòże òbôczëc na YouTube: Mano Negra z Jello Biafrą ë Sidi’H’B – klôrowny przekôz wespółdzejaniô lëdzi z róznëch placów Zémi.

Szëkôjta za tim na przëmiôr na youtube.com.

..ni reprezentëjã Zrzeszeniô

Ùsôdzca bloga mojekaszuby.pl pòdôł czekawi przëmiôr na to jak to òbéńdowô spòlëzna rozmieje sprawã gôdaniô pò kaszëbskù. Szło ò wëwiôd Ane Cupë, dlô Radia Gduńsk, z wastą Léònã Brëlowsczim, jaczi to je przédnikã Stowôrë Drëchów Garda Kartuzë (!). Òbczas gôdczi Ana rzekła, bë wasta gôdôł pò kaszëbskù, a nen na to, że jo, le òn ni je reprezentantã Zrzeszeniô.

A. Laùda pisôł:

Nad grobã dzys kaszëbsczi lud
Sóm sobie cemny grób òtmikô.
Bò mòwë òjców je mù wstid
Przed jejich głosã so ùcékô.

Në to przińdze le mie do tegò dodac AMEN

Pierszô kaszëbskô òperacjowô systema

7 czerwińc tegò rokù stôł sã przełomòwim datumã w kaszëbsczi infòrmatice. Spëtôta sã gwës dlôcze to? A dlôte, że w wczora je wëszłô pierszô òficjalnô linuksowô distribùcëjô (kubuntu 7.10 – w swòji pierszi wersëji alfa, kùncowé wëdanié bãdze w rujanie), jakô dôwô ju mòżnotã wëbierkù kaszëbsczégò jãzëka, jakno domëslnegò jãzëka systemë, zwëczajno z lëstë. Bez to mòżemë ju pisac ò tim, że mómë pierszą kaszëbską òperacjową systemã, bò nié le blós klawiatura dôwô mòżnota pisaniô pò kaszëbskù, le téż samô systema je ju w dzélu skaszëbionô.

Continue reading

Zymkòwé pòrządczi

Pòrządczi ò jaczich chcã Wama napisac tikają sã tak pò prôwdze nié le blós starnów kaszubia.com, a téż together.pl, linuxcsb.org, czetnica.kaszubia.com ë czetnica.org.

Na sómëch starnach kaszubia.com móm zamkniãté diskùsjowé fòrum sparłączoné z dolmaczeniém Linuksa. Pò testowim cządze, jaczi dérowôł czile ksãżëców, szło dozdrzec, że zaczekawienie ną tematiką bëło prakticzno równe 0. Pòmijóm pòstë Michôła, le z tim ë tak dolmaczimë dali wszelejaczé programë ë dzéle Linuksa ë do tegò nie je nama nót fòrum. Linuksowé pòstë òstałë (te co sã nadałë) przeniosłé na starnë linuxcsb.org – to téż bë całą wëdowiédzã ò tim szło téż nalezc na jednym placu.
Continue reading

Dragonia Magazine nr. 8

Kaszëbsczi Linux w Dragonia Magazine

Dzysô pòkôzôł sã nôslédny 8 numer dôrmôk linuksowégò cządnika w pòlsczim jãzëkù Dragonia Magazine. Je to ò tëli dlô naji czekawé, że zamëkô òn w se dłudżi artikel Macieja Rutecczégò ò kaszëbsczim Linukse z cëskã na wëdowiédzã ò dolmaczënkù òkrãżô KDE ë téż kąsk ò dolmaczënkù Firefoxa przë jaczim téż robimë. W procëmnoce do artikla w “Gazeta Wyborcza”, ò jaczim ma rëchli pisôlë, je to nié òglowò nacéchòwónô tematika, le kònkretnô ë rzetelnô wëdowiédzô ò naji robòce, a téż zrozmiale napisónô – za co jesma redakcëji Dragòniji wdzãczny.

Króm tegò bënë nachôdô sã wiele jinszëch pòmòcnëch artiklów dlô lubòtników Linuksa, jakno n.p. ò flot graficznëm òkrãżém jaczim je e17 z pòmòcama w instalacji na przëmiôrzë Ubuntu 6.10, pòmòce w òbrôbianiém graficzi w GIMPie czë prosti kùrs tegò jakno zrobic szablóna na starnã WWW.

Continue reading

Linuxcsb.org pò zjinakach

linuxcsb.org

Jesz zreszoné òb lato 2006 rokù Starnë Wspiarcô dlô kaszëbsczegò Linuksa, jaczé bëłë na zôczątkù baro staticzné ë le z pòdstarnama dolmôczów KDE na kaszëbsczi (kde.linuxcsb.org), òżëłë w kùńcu na jeseń ë mómë jé rozcygniãté ò òglowé témë sparłaczoné z Ôpen Ùdbama. Parłączi sã to z tim, że wnet wszëtczé wiadła co sã tikajã tich témów mòże terô nalezc pòd tą adresą, a nie na starnach kaszubia.com czë ù Michôła (przódë na together.pl). Mómë nôdzejã, że na nen ôrt ùdô sã nama kąsk przëblëżëc wielnotã ë wôrtnotã ôpen-zdrojowëch pòdjimiznów, a dôwając na jednym placu pòmòce dlô Linuksa, w tim kaszëbsczegò, zlëtczi sã jegò ùżëwanié. Piszã ò tim dopiérze terô, bò ë zamkłoscë starnów są ju na tëli “wiôldżé” że mògã ju waji tam bez wstidu òdsélac 😉 .

Continue reading

Zôpisownik RKJ tikający sã kaszëbsczégò jãzëka w kòmpùtrach

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka wëdała ë pòddôła pòd pùbliczną duskùsëjã “Podstawowe wskazania dotyczące wdrażania języka kaszubskiego do systemów informatycznych“. Je to narô le zôpisownik, a głosë co do kùńcowégò wëzdrzatkù tegò pismiona zbieróné są do kùńca strumiannika. Kaszëbsczé Karno Dolmôczów Linuksa (KDE, Ubuntu) wësłało swòje bôczënczi ë pòprôwczi 26. stëcznika ë dało dzysô (29.) ò nich wiedzã na swòjëch starnach. Tekst nen je gwës wôrt ùwôżny lekturë, tim barżi, że ùsôdzony przez lëdzi co aktiwno wprowôdzają kaszëbiznã do infòrmaticznëch systemów.

Continue reading

Kaszëbsczi Linux w “Gazeta wyborcza”

Dzysô “Gazeta wyborcza” òpùblikòwôła krótczi tekst ò kaszëbsczim Linuksë (terô le przistãpny je wëjimk: http://serwisy.gazeta.pl/metro/1,75934,3849600.html) . Króm pôrã mało wôżnëch zmiłków (miało bëc n.p. soft-wôra), je to generalno baro czekawi teskt, dzãka jaczémù dô sã mòże kąsk przëblëżëc ùdbã dolmaczënkù Linuksa na kaszëbsczi, ò jaczim piszemë z Michôła Òstrowsczim ju cziles ksãżëców ë przë jaczi jesma aktiwni. Rôczã do czëtnictwa, wëspółrobòtë przë ùdbie, a tëch co bë chcelë miec ju terô swòjegò kaszëbsczégò Linuksa ò łączba z nama – wëslemë Wama pòmòc w instalacëji kaszëbsczich lopków do Linuksa Kubuntu.

Bajtowé ë bitowé kôrtczi

Jesz nie tak dalek nazôd, przëchôdôłë do dodómù kôrtczi na swiãta òd całi rodzëznë, kôrtczi co je przënoszëł brifka. Ma je chãtno òbzérôlë ë nimò tegò, że tekst bëł wszãdze wnet taczi sóm, to bëłë òne doch wszëtczé różńé.
Terô móm znôwù dostónëch wiele żëczbów na Gòdë, le téż corôz wicy tëch elektronicznëch, a z tima to sã pòmalińkù robi tak, że sëlónô je jednô “kôrtka” do fùl lëdzi ë tak pò prôwdze to człowiek sóm nie wie co je luz ë czë ò niegò jidze:
“Żëczã Ce/Wama wiele dobregò…”
Continue reading

Linux OpenSUSE 10.2 ju z kaszëbską klawiaturą

Wëbiérk kaszëbsczi klawiaturë w OpenSuse z GNOME

OpenSUSE 10.2 RC1, jakô pòkôzała sã do zladënkù 23. lëstopadnika, je pierszą linuksową distribùcëją jakô zamëkô ju w se kaszëbsczi ùstôw klawiaturë, niezanôléżno òd tegò czë brëkùjemë KDE czë téż GNOME. Dzãka temù je mòżno terô na prosti ôrt dodac klawiaturã CSB wëbierając jã zwëczajno z przëstãpny lëstë ë ùżëwac kòmpùtra do pisaniô pò kaszëbskù.

Rozszérzenié pòlsczégò lopkù òstało zgłoszoné do Freedesktop.org przez kaszëbsczé karno dolmôczów Ubuntu Linuksa (dzejącé pózdni téż przë KDE) w lëpińcu, a nalazło sã jakno pòprôwka (w wersëji 1.10) 30 lëpińca. Sprawą czasu ju je aùtomatné pòkazanié sã nowi wersëji klawiaturë w nôslédnëch nowëch wëdaniach różnëch distribùcëjów Linuksa.

Pòkazanié sã ti mòżnotë ceszi naji jakno karno dolmôczów ë je przëmiôrã na to, że robòta slédnëch ksãżëców nie jidze na starcenié. Na aùtomatny kaszëbsczi KDE trza bãdze jesz kąsk pòżdac, le ten je ju téż sprawą czasu.

Continue reading