Mòjé sécowé pòrządczi – dzél 1/2012

Przëszed je ù mie znôwò czas na internétowé pòrządczi. Bãdzeta sã gwës smiac ë gôdac, në wejle, òn znôwù ò tim sprzątaniém. Z tim to je równak tak, że internét je (wcyg) medium dosc nowim, chtërné mô to do se, że lëdô sã chùtkò zmieniwac. Në to ë sprzątanié co czile lat je tuwò jak nôbarżi na swòjim placu.

Zdjãté móm z sécë starnë, przë chtëmnych nie bëło ju lata robioné, a chtëné bëłe tam z czëstegò mòjegò sentimentu, dôwając jaczés tam archiwa mòji kaszëbsczi dzejnotë w sécë.  Starnów tich, tak pò prôwdze, to ju téż gwës nicht nie ùżëwôł / brëkòwôł.

K-Meleon (http://k-meleon.kaszubia.com)
To starnë pierszégò kaszëbskòjãzëkòwégò przézérnika pòd Windowsa, chtërny ùdło mie sã w 2002 rokù zdolmaczëc  ë kaszëbsczé lopczi w sécë (na Gòdë) ùprzëstãpnic.  To mòjô pierszô samòstójnô kaszëbskòjãzëkòwô pòdjimizna w dolmaczënkù softwôrë. Pò robòce z drëchama nad kaszëbsczim editorã tekstu KaszEd,  prioritetã stało sã dlô mie zdolmaczenié przezérnika na kaszëbsczi – to doch je nôrządze, bez  chtërnegò nie dô sã bëc w WWW. Próbë namòwë do wëspółrobòtë przë tim nie darzëłë mie sã ë przez to móm wnet wszëtkò sómemù zrobioné.  Na sóm kùńc, jak jô ju bëł z tim wnet fardich, pòmòglë mie w kòrekce Tómk Uhlenberg (softwôrowô słowizna), a Paùl Szczëpta (pisënk na internetowi starnie). Chcã jima téż baro za tã pòmòc pòdzãkòwac -nié móm ò waji zabëté.

Kabaret Fif (http://fif.kaszubia.com)

To pierszé, mie znóné, kaszëbskòjãzëkòwé starnë kùlturowégò karna z Kaszëb. To, że bëłe òne téż pò kasżëbskù bëło spòdlém tegò, że móm je przódë ùsôdzoné. Z czasã starnë ne ùmiarłé swòja smiercą, co pò czile latach zastoju na nich,  doprowadzëło do tegò, że móm je z sécë wëcopniãté.

Ò dalszim sprzątaniém napiszã Wamam za sztërk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *