Mòjé sécowé pòrządczi – dzél 2/2012

Jidąc dali z pisaniém ò latosym sprzątaniém starnów z sécë (dzél 1 – zdrzë tuwò) chcã jesz czile wëmienic ë krótkò òpisac:

Linuxcsb.org (http://linuxcsb.org)

Starnë zrëszoné w 2006 rokù, w tim to rokù z Michôłã Òstrowsczim mómë zrëszoné kaszëbsczé dolmaczënczi KDE a Ubuntu (z cëskã na Kubuntu), jakno ë zgłoszoną kaszëbska klawiaturã ë lokalizacjã dlô kaszëbsczégò jãzëka, chterné òd tegò czasu są w uniksowich systemach. Przez te lata darzëłol nama sã pòkazac, że jeżlë sã le chcë, to mòże w mało lëdzy stolemną kaszëbską ùdbã zrëszëc ë ùsadzëc (w tim dwa òbrôzë ISO wëdôwków kaszëbsczégò Live-Linuksa) – to wëdôwô mie sã nôwôżniészé do przekazaniô na tim placu.  Pò 6 latach (w 2010 przëłączëł sã jesz aktiwno Jurk Hinz, robiąc równak le przë Mozillë) trza bëło równak przëznac sã do tegò, że nie jesma w sztãdze tegò sómi, z prostegò felënkù czasu, dali cygnąc. Nôdzeja na to, że chtos bãdze przë tim chcôł wespółrobic ùmiarła – za dëtczi to bë sã mòże ë chto nalôz, le za darmôka to mòże ò pòmòcë zwëczajno zabëc. Tak to pò szesc latach móm zamkłą robòtã nad kaszëbsczima starnama wspiarcô dlô ôpen ùdbów, w tim Linuksa.  W internecé trzëmóm równak dali ne starn e jakno czësté archiwa.

Na tim placu chcã baro pòdzãkòwac Michôłowi Òstrowsczémù za wespółrobòtã.
Michôł je człowiekã, z chtërnym mie sã dało tak dobrze wespółrobic jakno z niżódnym jinym. Ma mielë niesamòwité tempò robòtë przë prakticzno niżódnym faktorze sztridu, je miue jaż miło to wspòminac.

Zymk.net a jegò fòrum (http://zymk.net/forum/)

Ju zrëszając w 2008 rokù no fòrum móm sã zastanôwiané nad tim, jak dołgò (abò czë wcale) bãdze òno fùkcjonirowac. Bãdą ti młodi (téż dëchã) piszący pò kaszëbskù w sztãdze zebrac sã na jednym placu, żebë diskùtirowac ò lëteraturze/kùlturze? Softwôrã bbpress jô miôł ju całą na kaszëbsczi zdolmaczon, në to dlôcze nie spróbòwac. Pò 4 latach mòże ju napisac, że na tich starnach bëło baro mało co lós. Jô nié móm prakticzno niżódny „żëwi” diskùsëji tam doznóné.  Z felënkù żëwòtnotë móm tno fòrum z sécë wëcopniãté.  Starnë zymk.net jesz trzëmóm  – mòże sã jesz przebùdzy no spiącé wòjskò.

To tëli w drëdżim dzéłu tich òpòwiesców – wicy (mòżé) za sztërk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *