Category Archives: Spòlëzna

Taczi news

Në tej mómë „news ze slôdka“, chtërny szło ùczëc a òbôczëc wczora w przédnym wëdôwkù „Wiadomości“ na TVP 1.  Gôdają, że nie je wôżné co chto ò kim gôdô, wôżné le że gôdô. Në to prawie tak bëło. Gôdalë ò tim, że Gduńsk je samòzwóńczą stolëcą Kaszëb (to titel negò wiadła), a  téż ò „dialekce kaszëbsczim“ gôdalë.  Bëła téż kôrta z wëstãpòwaniém „dialektu kaszëbsczégò“. Za nią szła dopòwiesc, że kaszëbsczégò we Gduńskù na ni nie dô.

gdansk-stoleca_kaszeb

Continue reading

Samò żëcé

Dëtków a stracha ma ni mómëTo ju dobri rok zlécôł òd slédnegò wpisënka ò sprzątaniém. Tã całowną robòtã móm ju za sobą, terô mëszlã kąsk ò tim, żebë aktiwòwac starnë dlô dwóch/trzëch ùdbów przë jaczich mómë robioné, to ju le jakno archiwa tegò co bëło. Jesz mùszã sã równak z tim czile razë przespac…

Jedna ze starnów, chtërné jô trzëmôł na serwerze, mô na zymkù samô sã „pòzamiatóné“ (mô sã przeniosłé na nowi plac). Tak pò prôwdze to mie słów felëje na to jak je do tegò doszłé ë nie jidze ò to, że ni mògã przë tim ju „grzebac“ – z tegò wëgrónegò czasu jem prawie baro rad. Ti co mie znają wiedzą, że nie żëjã z internetu, a to co robiã to robiã z gwësnegò pòczëcô òbòwiązkù do mòji kaszëbsczi kùlturë. Równak ôrt w jaczi, na kùlturalnô jinstitucëjô z Nordë, to zrobia, je pòniżi wszëtczégò co mòże le zdrowi człowiek pòmëszlec. Jinstitucëjô, chtërny starnë móm spòlëzniano przez cos kòl szesc lat trzëmóné, dozéróné ë przë nich robioné (wëzdrzatczi, różné cms-ë ë jich zaktualneinia), nie bëła w sztãdze za nen wpakòwóny czas a (doch) dëtczi zwëczajno pòdzãkòwac. Ò nick wicy w spòlëzniany robòce doch nie jidze. Przikré doznanié òbnażającé gwësną arogancëjã – nie mòjé pierszé tikającé sã spòlëznianégò angażowaniô na kaszëbsczim gónie.

Nimò tegò Avanti!

Mòjé sécowé pòrządczi – dzél 2/2012

Jidąc dali z pisaniém ò latosym sprzątaniém starnów z sécë (dzél 1 – zdrzë tuwò) chcã jesz czile wëmienic ë krótkò òpisac:

Linuxcsb.org (http://linuxcsb.org)

Starnë zrëszoné w 2006 rokù, w tim to rokù z Michôłã Òstrowsczim mómë zrëszoné kaszëbsczé dolmaczënczi KDE a Ubuntu (z cëskã na Kubuntu), jakno ë zgłoszoną kaszëbska klawiaturã ë lokalizacjã dlô kaszëbsczégò jãzëka, chterné òd tegò czasu są w uniksowich systemach. Przez te lata darzëłol nama sã pòkazac, że jeżlë sã le chcë, to mòże w mało lëdzy stolemną kaszëbską ùdbã zrëszëc ë ùsadzëc (w tim dwa òbrôzë ISO wëdôwków kaszëbsczégò Live-Linuksa) – to wëdôwô mie sã nôwôżniészé do przekazaniô na tim placu.  Pò 6 latach (w 2010 przëłączëł sã jesz aktiwno Jurk Hinz, robiąc równak le przë Mozillë) trza bëło równak przëznac sã do tegò, że nie jesma w sztãdze tegò sómi, z prostegò felënkù czasu, dali cygnąc. Nôdzeja na to, że chtos bãdze przë tim chcôł wespółrobic ùmiarła – za dëtczi to bë sã mòże ë chto nalôz, le za darmôka to mòże ò pòmòcë zwëczajno zabëc. Tak to pò szesc latach móm zamkłą robòtã nad kaszëbsczima starnama wspiarcô dlô ôpen ùdbów, w tim Linuksa.  W internecé trzëmóm równak dali ne starn e jakno czësté archiwa.

Na tim placu chcã baro pòdzãkòwac Michôłowi Òstrowsczémù za wespółrobòtã.
Michôł je człowiekã, z chtërnym mie sã dało tak dobrze wespółrobic jakno z niżódnym jinym. Ma mielë niesamòwité tempò robòtë przë prakticzno niżódnym faktorze sztridu, je miue jaż miło to wspòminac.

Continue reading

Mòjé sécowé pòrządczi – dzél 1/2012

Przëszed je ù mie znôwò czas na internétowé pòrządczi. Bãdzeta sã gwës smiac ë gôdac, në wejle, òn znôwù ò tim sprzątaniém. Z tim to je równak tak, że internét je (wcyg) medium dosc nowim, chtërné mô to do se, że lëdô sã chùtkò zmieniwac. Në to ë sprzątanié co czile lat je tuwò jak nôbarżi na swòjim placu.

Zdjãté móm z sécë starnë, przë chtëmnych nie bëło ju lata robioné, a chtëné bëłe tam z czëstegò mòjegò sentimentu, dôwając jaczés tam archiwa mòji kaszëbsczi dzejnotë w sécë.  Starnów tich, tak pò prôwdze, to ju téż gwës nicht nie ùżëwôł / brëkòwôł.

Continue reading

Kaszëbskô debata w TVP Gduńsk

Part TVP we Gduńskù, Radio Gduńsk ë “Gazeta Wyborcza” òrganizëją w 31 stëcznika 2009 rokù w Dwòrze Artusa debatã na témã “Kim są Kaszëbi?”, jakô bãdze mia swój plac w rédze mùlimedialny debatë “Na dwa głosy”, redachtora Pawła Zbiersczégò.

W sobòtny debacé mają bëc przedstôwioné dwa czérënczi kaszëbsczi rësznotë: “tradicjowi” ë “mòderny”.

Emisëjô programë w TVP Gduńsk: 7 gromicznika ò gòdz. 18.50 – pòzdze téż do òbôczëniô na internetowi starnie TVP Gduńsk.

Radiowô retransmisëjô w Radio Gduńsk: 9 gromicznika ò gòdz. 20.00 z mòżnotą interfnetowégò òdbiéru.

Czédës w Rëmi

Białka mòjegò kùzyna z Rëmi mie rôz gôda, że jak òni sã w 80-tëch latach miele bùdowóné na Szmelce, to jak szła pierszi rôz tam do krómù czëła blós kaszëbsczi jãzëk. Bòżena mia stracha, że sã nie dogôdô ë jak sta przed krómòwą, to mëszla, że bãdze mùsza palcã pòkazëwac co chce kùpic.
Dogôdac sã w kùńcu dogôda, a terô ju jinszé czasë przëszłé są ë ju w gardach wkół Trzëgardu corôz cãżi cos taczégò jesz trafic.

ZOO

Przez slédné dwa tidzenie móm sã kąsk òdsapniãté òd dodomù ë wiôldżegò gardu, zażëwając czëstegò lëftu Nordë. Fejn sparwą je miec drëszczi ë drëchów z jaczima sã je sparłãczony wicy jakno 25 lat ë dali z nima mòże sã bùten sadnąc a pògôdac.
Joooooo…
Jakòs przë tim wëpòczinkù wëskòcza na kùńc tidzenia jimprézka bùten. Wikszoscë z tich lëdzy co przëszlë  jô nie znôł, le to nie bëło niżódnym ùtrapieniém. Sedząc tam czëjã, że jeden òbcy mie chłop ironiczno wëpòwiôdô sã ò Kaszëbach, na co móm cos jãzora chlapniãté – sóm nie wiém ju co, bò w taczich przëtrôfkach jem kąsk nioeòblëczalny. Chłopòwi sã zrobiło kąsk głupio (choc przekònóny ò tim, ze bëło to szczeré to nie jem) ë chcôł jakòs z tegò wińc ë rzecze mie z wësoka:

Në to mòże cos rzeczesz pò kaszëbskù
na co móm krótkò rzekłé
A co jô môłpa w ZOO jem?
Banana mie za to dôsz?

Në to chcemë le so zażëc!

Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji

Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji - przédnô starna

21 lëpińca szło przeczëtac na starnach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, że ju mòże òbôczëc starnë gdansk.pl w kaszëbskòjãzëkòwi wersëji.
Starnë òstałë ùsôdzoné przë wespółrobòce Ùrzãdu Garda Gduńska ë ZK-P (kòòrdinatorã bëł tuwò Jack Fópka), a dolmôczóma starnów bëlë: Róman Drzéżdżón Tomôsz Fópka, Zbigniew Jankòwsczi – jaczi zrobilë to za darmôka, co mëszlã, że je wôrt pòdsztrëchnąc, jakno ë to, że je to pierszô samòrządowô internetowô starna w kaszëbsczim jãzëkù.

Zamkłoscë są dolmaczënkama pòlsczi wersëji, a sóm dolmaczënk je (pòdle mie) tak przërëchtowóny, że wnet kòżdi (téż pòlskòjãzëkòwi czëtińc) mòże gò zrozmiec – jak dlô mie to kąsk felëje kaszëbsczich archaizmów, jaczé to baro zbògôcają kaszëbsczi jãzëk. Mòże przë ti lekturze dozdrzec téż, że je òna ùsôdzonô przez lëdzi z różnëch nórceków Kaszëb (zdrzë n.p.: òdemkłi ë òtemkłi) – co mie prawie nie przeszkôdzô, a nawetka zbògôcô starnë.
Continue reading

Zażëwanié

Jo – jô zażëwóm ë sóm mëszlã, że wzãło sã to ze zwëczajny pamiãce ò starkù Wiktorze ë jegò tôbacznim rogù jaczi (terô ju gwës wicy jakno 100 stôri) mie pò nim sã òstôł.

Czëtając to co zapisôł Zëchta w swòjim słowôrzu téż mie ni òstôwô nick jinszegò jak dali tobaczëc 😉

Ten Lewińsczi i Kwidzińsczi
Mają nôłóg baro swińsczi
Róg òd knadżi w taszi mają
I w nim czôrny proch trzëmają.
A czéj òni so zażëją
Téj tak sobie dogadëją
Jakbë wzãlë pôrã krótczich
Òd nôlepszi pòlsczi wódczi.

..ni reprezentëjã Zrzeszeniô

Ùsôdzca bloga mojekaszuby.pl pòdôł czekawi przëmiôr na to jak to òbéńdowô spòlëzna rozmieje sprawã gôdaniô pò kaszëbskù. Szło ò wëwiôd Ane Cupë, dlô Radia Gduńsk, z wastą Léònã Brëlowsczim, jaczi to je przédnikã Stowôrë Drëchów Garda Kartuzë (!). Òbczas gôdczi Ana rzekła, bë wasta gôdôł pò kaszëbskù, a nen na to, że jo, le òn ni je reprezentantã Zrzeszeniô.

A. Laùda pisôł:

Nad grobã dzys kaszëbsczi lud
Sóm sobie cemny grób òtmikô.
Bò mòwë òjców je mù wstid
Przed jejich głosã so ùcékô.

Në to przińdze le mie do tegò dodac AMEN