Tag Archives: Linux

Linux – to ju je 25 lat !

Tux / maskòtka Linuxa. Usôdzca: Larry Ewing - zdrój: http://isc.tamu.edu/~lewing/linux/

Tux – maskòtka Linuxksa. Usôdzca: Larry Ewing – zdrój: http://isc.tamu.edu/~lewing/linux/

25.08.1991 fińsczi sztudéra Linus Torvald pòdzélëł sã ze swiatã, na mailingòwi lësce Minixa tim, że robi nad òperacjową systemą na ôrt Unixa. Miała to bëc systema blós dlô kòmpùtrów z procesorã  i386 z 32-bitową architekturą ë cwiardą platą z przëłączã AT – to nick jinszégò jakno “zwëczjané“ ” pecetë z tamtich czasów. 17.09.1991 dało ju scygnąc ji pierwszi wëdôwk ji 0.01 zdrojowégò kòdu.

Ò tim, że Linux bãdze nôbarżi rozkòscérzonym zdrojowim kòdã na swiece nicht 25 lat nazôd bë nie pòmëszlôł. Mòże terô sómi  do se gôdôta: “céż òn pleszczi !”.  Ne le to czëstô prôwda je. Linux je dzysô wszãdze. Ùżëwôta mòże do sparłãczeniô sã z internétą  routerã  z „Access Points” n.p.  FRITZ!Box? Në tej ùżëwôta prawie Linuksa. Céż je z wają kòmórką, môta mòże taką z Androidã? Jo, to téż je Linux. A céż z tima nowima telewizorama, czë téż wajima aùtowima nawigacjama? Tam téż bënë sedzy Linux.  Jak widzyta, je tegò dosc tëli ë nawetka jeżlë w domòcych kòmpùtrach Linux, jakno òperacjowô systema nie mòże sã równac z Windowsã  czë MacOSã, za to jegò rozkòscérzenié, swòją wielotą na jinszich gónach, je bez przërównaniô.

Continue reading

Linuxcsb 2

Òd kùńca zélnika dô mòżnotã zaldënkù ze starnów linuxcsb.org nôslédny wersëji kaszëbsczégò remiksu Kubuntu – Linuxcsb 2

To zjinaczonô wersëjô distribùcëji Kubuntu 10.04 LTS , dofùlowónô kaszëbsczim ë pòlsczim jãzëkã, jakno ë ùstôwama klawiaturë dlô tich dwóch jãzëków.

Dodóné mómë téż wszelejaczé kòdeczi aùdio ë wideò, jakno ë czile softwôrë, chtërną trzëmómë za przëdatną (wëbiérk je to czësto subiektiwny) , w tim m.jin.:

Continue reading

Linuxcsb 1 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10

Mómë ùprzëstãpnioné na linuxcsb.org , Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 – Linuxcsb 1 .  Je òn zmòdifikòwóną wersëją distribùcëji Kubuntu 9.10, chtërną mómë w pierszi rédze  dofùlowóną najim kaszëbsczim dolmaczënkã graficznegò òkrãżô KDE. Drëdżim jãzëkã, chtërny mómë dodóny, to pòlsczi jãzëk  – dzãka temù dobëwają brëkòwnicë fùl przëstãp do softwôrë, chtërnô jesz nie je przedolmaczonô na kaszëbsczi. Dodóné mómë téż wszelejaczé kòdeczi aùdio i wideò, co dô mòżnotã graniô wnetka wikszoscë fòrmatów.

Przez to, że ma nie chcelë przeńc w miarze lopka grańce  700 MB, mómë czile aplikacëjów rëmniãtich – dodôné mómë równak na jich placu téż nowé. Naji softwôrowi wëbiérk je subiektiwny, wiemë dobrze ò jegò słabich starnach,  je to równak  pierszé ùprzëstãpnienié kaszëbskòjãzëkòwégò Linuksa w taczi fòrmie.

Proszimë pamiãtac ò tim, że  nié ùprzëstãpniamë niżódny nowi distribùcëji Linuksa, a blós ji skaszëbioną ë spilszczoną wersëjã.
Continue reading

Pierszô kaszëbskô òperacjowô systema

7 czerwińc tegò rokù stôł sã przełomòwim datumã w kaszëbsczi infòrmatice. Spëtôta sã gwës dlôcze to? A dlôte, że w wczora je wëszłô pierszô òficjalnô linuksowô distribùcëjô (kubuntu 7.10 – w swòji pierszi wersëji alfa, kùncowé wëdanié bãdze w rujanie), jakô dôwô ju mòżnotã wëbierkù kaszëbsczégò jãzëka, jakno domëslnegò jãzëka systemë, zwëczajno z lëstë. Bez to mòżemë ju pisac ò tim, że mómë pierszą kaszëbską òperacjową systemã, bò nié le blós klawiatura dôwô mòżnota pisaniô pò kaszëbskù, le téż samô systema je ju w dzélu skaszëbionô.

Continue reading

Dragonia Magazine nr. 8

Kaszëbsczi Linux w Dragonia Magazine

Dzysô pòkôzôł sã nôslédny 8 numer dôrmôk linuksowégò cządnika w pòlsczim jãzëkù Dragonia Magazine. Je to ò tëli dlô naji czekawé, że zamëkô òn w se dłudżi artikel Macieja Rutecczégò ò kaszëbsczim Linukse z cëskã na wëdowiédzã ò dolmaczënkù òkrãżô KDE ë téż kąsk ò dolmaczënkù Firefoxa przë jaczim téż robimë. W procëmnoce do artikla w “Gazeta Wyborcza”, ò jaczim ma rëchli pisôlë, je to nié òglowò nacéchòwónô tematika, le kònkretnô ë rzetelnô wëdowiédzô ò naji robòce, a téż zrozmiale napisónô – za co jesma redakcëji Dragòniji wdzãczny.

Króm tegò bënë nachôdô sã wiele jinszëch pòmòcnëch artiklów dlô lubòtników Linuksa, jakno n.p. ò flot graficznëm òkrãżém jaczim je e17 z pòmòcama w instalacji na przëmiôrzë Ubuntu 6.10, pòmòce w òbrôbianiém graficzi w GIMPie czë prosti kùrs tegò jakno zrobic szablóna na starnã WWW.

Continue reading

Linux OpenSUSE 10.2 ju z kaszëbską klawiaturą

Wëbiérk kaszëbsczi klawiaturë w OpenSuse z GNOME

OpenSUSE 10.2 RC1, jakô pòkôzała sã do zladënkù 23. lëstopadnika, je pierszą linuksową distribùcëją jakô zamëkô ju w se kaszëbsczi ùstôw klawiaturë, niezanôléżno òd tegò czë brëkùjemë KDE czë téż GNOME. Dzãka temù je mòżno terô na prosti ôrt dodac klawiaturã CSB wëbierając jã zwëczajno z przëstãpny lëstë ë ùżëwac kòmpùtra do pisaniô pò kaszëbskù.

Rozszérzenié pòlsczégò lopkù òstało zgłoszoné do Freedesktop.org przez kaszëbsczé karno dolmôczów Ubuntu Linuksa (dzejącé pózdni téż przë KDE) w lëpińcu, a nalazło sã jakno pòprôwka (w wersëji 1.10) 30 lëpińca. Sprawą czasu ju je aùtomatné pòkazanié sã nowi wersëji klawiaturë w nôslédnëch nowëch wëdaniach różnëch distribùcëjów Linuksa.

Pòkazanié sã ti mòżnotë ceszi naji jakno karno dolmôczów ë je przëmiôrã na to, że robòta slédnëch ksãżëców nie jidze na starcenié. Na aùtomatny kaszëbsczi KDE trza bãdze jesz kąsk pòżdac, le ten je ju téż sprawą czasu.

Continue reading

JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa

JO dlô kaszrbsczégò Linuksa

Pòd parolą “JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa” mómë zrëszoné starnã wspiarcô dlô kaszëbsczégò Linuxa. Jak narô blós z jednëma pòdstarnama dolmaczënkù pùltu KDE na kaszëbsczi.
Ò sami deji pisôł ju Michôł ù se, a jô sóm na fòrumie przë starnach Kaszubia.com. Fòrum to òstałó zrëszoné z mëslą ò kaszëbsczim Linuxe – mòże jeden, czë drëdżi czëtińc to ju dozdrzôł. Nie je mòżno gwës narô rzec ò wiôldżi aktiwnocë na nim, je òno narô (dlô naju dwóch) placã do archiwizowaniô rozwiju sami ùdbë – mòże z czasã sã to jesz jakò rëszi. (Dodòné pòzdze: fòrum òstało zamkniãté bez zwëczajny felënk lëdzi do wespółrobòtë) Cawnota wëzdrzi jak narô tak, że kòncentrëjema sã na dolmaczënkù desktopù KDE, bë chòc z tim póńc do przódkù ë wëdostac z niegò – z czasã – fùlwôrny kaszëbsczi pùlt. Paralerno dodôwômë téż naji dolmaczënczi do ùdbë Ubuntu Linux, bë na nen ôrt wëdostac jak narô chòc jedną distribùcëjã jakô bë zamëkôła w se dzéle w kaszëbsczim jãzëkù.
Continue reading

Zgłoszenié klawiaturë ë lokalizacëji dlô kaszëbsczégò jãzëka

Mómë zgłoszoné ju rëchli ùzgòdnioną kaszëbską klawiaturã dlô Linuksa, jakno ë lokalizacëjã dlô kaszëbsczégò csb_PL.

Dodóné òstałe òne:

  • klawiatura 30.7.2006 rokù (rev.1.10 dlô pòlsczegò lopka)
  • a lokalizacëjô 25.7.2006 (je w glibc 2.5)

Pòdôwóm tã wëdowiédzã dlô archiwizacëji wiadłów ò rozwiju kaszëbsczégò Linuksa.