Kaszëbi, kùltura ë juwernota

Ana Òrłowskô, sztuderka socjologijë Wrocławsczégò Ùniwersytetë, proszëla ò wspiarce przë ji magistersczi robòce, przez wëfùlowanié ankétë ò Kaszëbach. Móm ji to ju jaczis czas nazôd przeòbiecóné ë stądka (nimò tegò, że kąsk spózdniono – za co sóm przeprôszóm) òdsélóm waji na starnë z nią:
http://www.e-kaszuby.yoyo.pl
Wedle słów Anë, na ankéta je anonimòwô.

JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa

JO dlô kaszrbsczégò Linuksa

Pòd parolą “JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa” mómë zrëszoné starnã wspiarcô dlô kaszëbsczégò Linuxa. Jak narô blós z jednëma pòdstarnama dolmaczënkù pùltu KDE na kaszëbsczi.
Ò sami deji pisôł ju Michôł ù se, a jô sóm na fòrumie przë starnach Kaszubia.com. Fòrum to òstałó zrëszoné z mëslą ò kaszëbsczim Linuxe – mòże jeden, czë drëdżi czëtińc to ju dozdrzôł. Nie je mòżno gwës narô rzec ò wiôldżi aktiwnocë na nim, je òno narô (dlô naju dwóch) placã do archiwizowaniô rozwiju sami ùdbë – mòże z czasã sã to jesz jakò rëszi. (Dodòné pòzdze: fòrum òstało zamkniãté bez zwëczajny felënk lëdzi do wespółrobòtë) Cawnota wëzdrzi jak narô tak, że kòncentrëjema sã na dolmaczënkù desktopù KDE, bë chòc z tim póńc do przódkù ë wëdostac z niegò – z czasã – fùlwôrny kaszëbsczi pùlt. Paralerno dodôwômë téż naji dolmaczënczi do ùdbë Ubuntu Linux, bë na nen ôrt wëdostac jak narô chòc jedną distribùcëjã jakô bë zamëkôła w se dzéle w kaszëbsczim jãzëkù.
Continue reading

Zgłoszenié klawiaturë ë lokalizacëji dlô kaszëbsczégò jãzëka

Mómë zgłoszoné ju rëchli ùzgòdnioną kaszëbską klawiaturã dlô Linuksa, jakno ë lokalizacëjã dlô kaszëbsczégò csb_PL.

Dodóné òstałe òne:

 • klawiatura 30.7.2006 rokù (rev.1.10 dlô pòlsczegò lopka)
 • a lokalizacëjô 25.7.2006 (je w glibc 2.5)

Pòdôwóm tã wëdowiédzã dlô archiwizacëji wiadłów ò rozwiju kaszëbsczégò Linuksa.

Cassubdict – nowô wersëjô słowôrza

Na starnach ùdbë Kaszëbsczégò Słowôrza (http://www.cassubia-dictionary.com/) je mòżno zladowac nową wersëjã Cassubdict (1.07 z 16 czerwińca 2006). Programa ta je na platfòrmã Windows NT / XP / 2000, a napiszã Wama ò ni za jaczis czas cos wicy (wprzód żdżôjta artikla w nowi Òdrodze).

Bënë słowôrza, najdiwô sã pòsobno, słów ë dolmaczënków w dzélach:

kaszëbskò-pòlsczim 3435
pòlskò-kaszëbsczim 1754
kaszëbskò-anielsczim 1403
miemieckò-kaszëbsczim 458

  Continue reading

  W bòlëcë

  Në ë przëszedł czas na to, bë mòja starka Léna pierszi rôz w swòjim żëcém nalôzła sã w bòlëcë w rolë pacjentczi.
  Na człowieka, co je 89 lat stôri je to na gwës jakôs zwënégô.
  Mëmka gôda do ni
  – Widzita Wa, Wa bë ùmôrlë a nie ùzdrzëlë bòlëcë òd bënëgò
  Starka sã ùsmia, le rôd z ti bòlëcë to nie je òna tak do kùńca.
  – Wiesz të co Marysza, òni mie tuwò mają za czësto głëpią, ti dochtórzë.
  – Le jak to je mòżlëwé?
  – Dzéń w dzéń przëchôdôją ë pëtają sã mie, jak Wa jesta stôrô ë jak wa sã nazëwôta. Në wiész të co.
  – Në jo, òni chcą le bëc grzeczni do Waju mëmkò
  – Jô jima ju rzekła, że jô jem czësto przë se w głowie, wiém jak jô sã nazëwôm ë jak jem stôrô ë nié mùszą sã òni mie wkół ò to pëtac.
  Continue reading

  Firefox ë fùsbala

  Wtëkôcz w robòce

  Lubòtnicë Mésterstwów Swiata w Fùsbale ë Firefoxa mògą w tim przezérnikù zainstalowac baro prakticzny wtëkôcz z Joga.com. Dzãka niemù jmòże ùzdrzec nié le blós same rezultatë meczów, ale téż całi jich przebieg (czë chto dostôł żółtã kartkã, chto strzelëł gòla ëtp) razã z tématicznëma wideòklipama ë diskùsjowima karnama. Je mòżno téż przëòbléc tak przezérnik bë dostôł farwë kraju za jaczim jesma, czë jaczi sã nama zwëczajno widzą – automatno ùstôwiają sã farwë domëslnegò jãzëka Firefoxa.
  Baro przëdatny wtëkôcz dlô wszëtczëch kibòlów – a wiãc téz dlô mie 😀 . Mòże ë piszã ò tim tidzéń za pózdno, le przez tã fùsbalã to mòm terô mało czasu na pisanié 😉 . Jak to wëzdrzi w ptaktice, mòżeta òbôczëc z bòkù.

  Continue reading

  Mésterstwa Swiata w Fùsbale – FIFA gôdô NIÉ RASËZNIE

  Òficjalné logò MS. Zdrój: http://www.fifa.com/

  Na zôczątkù wszëtczich 64 meczów Mésterstwów Swiata w Fùsbale w Miemieckò, mòżno bãdze òbôczëc na westrzódkù sztadionu banerã z parolą turniérë Czas nawlékaniô drëszbë razã z przëkôzã Nie dlô rasëznë, jakô bãdzé tam leżôła do zôczątkù kôżdegò meczu. Òsoblëwié wiertelfinałë 30. czerwińca ë 1 lépińca bãdą dedikòwóné biôtce z rasëznã. Przëtrôfczi, jaczi szło dozdrzec slédnyma czasama we wszelejaczich krajach, zmòbilizowałë òrganizatora MS do tegò, bë sã klarowno òpòwiedzec procëm temù. FIFA mô nôdzejã, że 18. MS bãdą stałë w dëchù drëszbë ë òczarzëniô fùsbalą. Akcëjô na je prowadzonô przë wespółrobòce z FARE (Football Against Racism in Europe – Fùsbala Procëm Rasëznie w Eùropie).

  Continue reading

  Pauza abò Не мала Баба клопоту купила Порося

  Bôczënk: Òbkłôdka platë pòdlégô ùsôdzczim prawòm ë pòchôdô ze starnów ot-vinta.com

  Wczora to szło pò prôwdzé mie blós abò zaspiewac “Не мала Баба клопоту купила Порося” abò wzyc sã do robòtë, bò przistãpù do nowëch kaszëbskòjãzëcznëch starnów nie bëło.
  Z tima bitama ë bajtama to jakòs tak je, że rôz òne są, a rôz jich nie ma. Wczora prawie bëło nót je wëszëkac, a to doch nôlepszô robòta dlô Sznëpòrznika 😉 . W tim sznëpòrzeniém towarzëszëła mie ta frantówka Не мала Баба клопоту купила Порося ùkrajińsczégò karna Ot Vinta, jaką mie drëch pòdesłôł (jesz rôz dzãka).

  Nie bãdã ji trzëmôł blós dlô se, bò mëszlã, że czéj wa bãdzéta kòmùdni, to mòże òna wama téż hùmòr pòprôwi. 🙂
  Frantówczi karna Ot Vinta (móm czëtë, że miono nie mô nick bëlnëgò òznôczac 😉 ) nalezeta tuwò .

  Jeżlë òbôczôta jesz jaczi felë to proszã napisac ò nich do mie, nôlepi cëtëjąc to co sã wama wëskrzëniło – bãdzé to dlô mie wiôlgô pòmòc .

  Dzesãc przëkôzaniów kòmpùtrowi etyczi

  To ju kòl 14 lat jak Wastka Arlene Rinaldi z Ùniwersytetu na Florydzé òpùblikòwa swòje Wskôze dlô brëkòwników ë Netikéta (User Guidelines and Netiquette). Zmòtiwòwôła jã do tegò pòtrzéba òpracowaniô wskôzów dlô wszëtczich internetowëch protokòlów, bë ùmòżlëwic brëkòwnikòm (bëło to pisóné z z mëszlą ò Uniwersytecé Floryda) fùlwôrtny przistãp do wszëtczich dostónków séce, gwarantëjąc téż òdpòwiedzalnotã za ôrt przistãpù ë przëkôzu wëdowiédzë przez internet (pòlską wersëjã szło przódë nalezc na starnach Gduńsczi Pòlitechniczi, môlową kòpijã tegò tekstu mòże przeczëtac tuwò ).

  Continue reading

  Stowôra Wikimedia Polska wspiérô kaszëbską Wikipedijã

  Przedstôwta so swiat, w jaczim kòżdô òsoba mô dopùscënk do cawnotë lëdzczi wiedzbë. Prawie do te më zgrôwómë. Wiedzba je mòc, pòmòżë nama ją ùwòlnic!
  – je mòżno przeczëtac na przedni starnie Stwôrë Wikimedia Polska w kaszëbsczim jãzëkù (http://pl.wikimedia.org/wiki/Przédnô_starna ).

  Continue reading